Νέα σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

O κ.Γιάννης Νικολαράκος (πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αμαρουσίου), ορίστηκε με απόφαση Δημάρχου ως τακτικό μέλος της της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αµαρουσίου με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Λάμπρο Γενάρη εκπροσωπόντας τις παραγωγικές τάξεις της πόλης και αντικαθιστώντας τον κ. Γιώργο Μιχαλόπουλο.

Έτσι η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Αμαρουσίου έχει τα  εξής µέλη:
1.  Καρλαύτη ∆ηµήτριο, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Πρόεδρος, µε αναπληρωµατικό µέλος τη ∆ηµοτική Σύµβουλο Λέκκα–Καλαντζάκη Ελένη,
2.  Γρίβα Αθανάσιο, ∆ιευθυντής του 18ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αµαρουσίου, τακτικό µέλος, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Ατζέµη Αργύριο, ∆/ντή του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου, από τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Β’Αθήνας,
3.  Αρώνη Ευάγγελο, ∆ιευθυντής του 2ου ΕΠΑ.Λ. Αµαρουσίου, τακτικό µέλος µε τον Βλάχο Γεώργιο, ∆ιευθυντής του 3ου Γυµνασίου Αµαρουσίου, αναπληρωµατικό µέλος, από τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Β’Αθήνας,
4.  Σαρδέλη Ιωάννη, ∆άσκαλος του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ν.Ερυθραίας, τακτικό µέλος, µε τον Κοκκινοµηλιώτη Γεώργιο, ∆άσκαλος του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αµαρουσίου, αναπληρωµατικό µέλος, από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας.Εκπαίδευσης, Β’Αθήνας,
5. Σάλτα Περσεφόνη, ως τακτικό µέλος µε την Μελετέα Ειρήνη αναπληρωµατικό µέλος, από την Β’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής,
6. Νικολαράκο Ιωάννη και Βαλλάτο Νικόλαο, τακτικά µέλη, εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων του ∆ήµου Αµαρουσίου, µε αναπληρωµατικά µέλη τον Γεννάρη Λάµπρο και τον ∆άνο Αγαµέµνονα, αντίστοιχα και
7.Μπούρα Βασίλειο, τακτικό µέλος µε αναπληρωµατικό µέλος τον ∆άρα ∆ηµήτριο από την Ένωση Γονέων Αµαρουσίου.

Ολόκληρη η απόφαση εδώ ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις