Νέα τιμολογιακή πολιτική για την περίοδο 2017-2018 για τα πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα του δήμου Αμαρουσίου

Σε πρόσφατη απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο Αμαρουσίου προσδιόρισε την νέα τιμολογιακή πολιτική που θα έχει ισχύ για τα πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα που πραγματοποιεί η Κοινωφελής Επιχείρηση  Αμαρουσίου για την χρονική περίοδο 2017-2018 τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

Α. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
 Διάρκεια προγραμμάτων οκτώ (8) μήνες. Διάρκεια μαθήματος 60-180 λεπτά. Εβδομαδιαία συχνότητα μαθήματος 1 έως 2 φορές.
 Συνένωση ή κατάργηση τμημάτων αν δεν καλύπτεται ο ικανός αριθμός συμμετεχόντων ώστε να είναι το τμήμα βιώσιμο και ανταποδοτικό. Το τμήμα εφόσον για δύο (2) μήνες δεν καλύπτει τα έξοδά του θα συνενώνεται με κάποιο άλλο τμήμα ή θα καταργείται.
 Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών στα ομαδικά μαθήματα, ανά τμήμα, ορίζεται στα δέκα (10) άτομα. Ο αριθμός μαθητών ανά μάθημα,
προκύπτει από τις ιδιαιτερότητες του μαθήματος, καθώς και από το χώρο διεξαγωγής του.
 Τα μαθήματα του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου είναι ιδιαίτερα.
 Σε κάθε τμήμα το ποσοστό των δωρεάν συμμετοχών ή των εκπτωτικών πακέτων και απαλλαγών, δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 25% των
συνολικών συμμετοχών του τμήματος.
 Για κάθε εγγραφή νέου μέλους ή μέλους που επαναγράφεται μετά από διακοπή ενός (1) έτους και άνω, καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των € 20,00. Το ανωτέρω ποσό της εγγραφής δεν επιστρέφεται, παρά μόνο αν η διακοπή μιας συνδρομής οφείλεται σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης (π.χ. αλλαγή προγράμματος, καθηγητή, ημέρας/ώρας, κλπ.).
 Για το συμμετέχοντα που δεν τακτοποιεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις εμπρόθεσμα, δε θα επιτρέπεται η περαιτέρω παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή του στις αντίστοιχες εκδηλώσεις των τμημάτων.
 Οι αιτήσεις των συμμετεχόντων γίνονται δεκτές σε κάθε νέα περίοδο ύστερα από εξόφληση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων τους από το
προηγούμενο έτος.
 Συμμετέχοντες που δεν παρακολουθούν τα μαθήματα με δική τους υπαιτιότητα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τη συνδρομή τους για το χρονικό διάστημα που απουσίαζαν. Απαλλάσσονται από τη συνδρομή αν συντρέχει σοβαρός λόγος και αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως ιατρικές βεβαιώσεις, εισαγωγή σε
νοσοκομείο, κλπ.
2. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οι μηνιαίες συνδρομές των πολιτιστικών προγραμμάτων για τα τμήματα των κατηγοριών εικαστικά, χοροί και ρυθμική – μπαλέτο ορίζονται σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες.

 

Οι μηνιαίες συνδρομές για τα τμήματα του Δημοτικού Ωδείου (Κατηγορίες: Προκαταρκτική – Κατωτέρα – Μέση – Ανωτέρα – Υπό Κατάταξη) ορίζονται σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες

Σχετικά με τα πολιτιστικά τμήματα που θα λειτουργήσουν στο παράρτημα Πολυδρόσου, οι μηνιαίες συνδρομές προτείνονται ως εξής στον κάτωθι πίνακα.

Επιπλέον, για το τμήμα των Παραδοσιακών Χορών που λειτουργεί στο Πολύδροσο, ορίζεται ετήσια συνδρομή είτε € 70,00 πληρωτέα σε μία (1) δόση είτε € 80,00 πληρωτέα σε δύο (2) δόσεις.

3. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
 10% έκπτωση για τις ετήσιες και τριμηνιαίες καταβολές.
 20% έκπτωση για τα 2α- 3α – κλπ. μέλη της ίδιας οικογένειας που συμμετέχουν στα προγράμματα.
 Ισχύει έκπτωση για συμμετοχή σε 2ο- 3ο κλπ. μάθημα. Συγκεκριμένα:
Για τους δημότες:
– Αν το μάθημα στοιχίζει € 12,00 η τιμή του 2ου- 3ου μαθήματος γίνεται € 9,00.
-Αν το μάθημα στοιχίζει € 15,00 η τιμή του 2ου- 3ου μαθήματος γίνεται € 10,00.
– Για τα μαθήματα ρυθμικής – μπαλέτου – μοντέρνου και Preparatoire ισχύει έκπτωση
20%.
Για τους ετεροδημότες:
– Αν το μάθημα στοιχίζει € 20,00 η τιμή του 2ου- 3ου μαθήματος γίνεται € 17,00.
– Αν το μάθημα στοιχίζει € 22,00 η τιμή του 2ου- 3ου μαθήματος γίνεται € 19,00.
– Για τα μαθήματα ρυθμικής – μπαλέτου – μοντέρνου και Preparatoire ισχύει έκπτωση 20%.
 50% έκπτωση για τις κάτωθι κατηγορίες :
viii. Στους μακροχρόνια άνεργους. Σε παιδιά θα πρέπει να είναι μακροχρόνια άνεργοι και οι δύο γονείς.
ix. Στους άπορους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως € 6.000,00 (χωρίς άλλο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά τους), προσαυξανόμενο το εισόδημα κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος.
x. Στους πολίτες με αναπηρία άνω του 67% και/ή όσοι έχουν στην οικογένεια τους ανήλικο τέκνο με ειδικές ανάγκες, με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των € 50.000,00.
xi. Στις πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως € 50.000,00. Για πάνω από τις € 50.000,00 πληρώνουν το 75% της συμμετοχής.
xii. Στις τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως € 30.000,00. Για πάνω από τις € 30.000,00 πληρώνουν το 75% της συμμετοχής.
xiii. Στις μονογονεϊκές οικογένειες (για παιδιά και γονείς με ανήλικο ή προστατευόμενο μέλος), με ετήσιο εισόδημα έως € 20.000,00. Για πάνω από τις € 20.000,00 πληρώνουν το 75% της συμμετοχής.
xiv. Για τους υπαλλήλους του Δήμου Αμαρουσίου σε προγράμματα με μηνιαία συνδρομή. Για προγράμματα με ετήσια συνδρομή ισχύει 25% έκπτωση.
Επίσης:
 Δωρεάν για παιδιά (μέχρι 18 ετών) προερχόμενα από διάφορα ιδρύματα που εδρεύουν στην πόλη.
 Δωρεάν για παιδιά με ειδικές ανάγκες των δημοτών.
 Οι ετεροδημότες ΑμΕΑ, τα παιδιά ΑμΕΑ των ετεροδημοτών και τα παιδιά των ετεροδημοτών πολυτέκνων, πληρώνουν ως δημότες με την κανονική μηνιαία ή την ετήσια χρέωση, χωρίς επιπλέον εκπτωτικά πακέτα.
 Για τα προγράμματα που γίνονται εντός των Κ.Α.Π.Η. δεν υπάρχει κόστος εγγραφής και η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα € 40,00, ενώ είναι δωρεάν για πολίτες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από € 6.000,00 (χωρίς άλλο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά τους), προσαυξανόμενο το εισόδημα κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος.
Σημειώνεται ότι:
 Ισχύει η έκπτωση με το μεγαλύτερο ποσοστό απαλλαγής και όχι συνδυαστικά με τα άλλα πακέτα έκπτωσης.
 Δεν συνδυάζεται ετήσιο πακέτο με μηνιαίο εκπτωτικό πακέτο.
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέτουν μαζί με την αίτησή τους, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαφορετικά η εγγραφή και η συμμετοχή τους στα προγράμματα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και να εφαρμοστούν οι ανάλογες κατά περίπτωση εκπτώσεις ή απαλλαγές.
Πιο συγκεκριμένα:
 Για το εισόδημα θα πρέπει να προσκομιστεί το ατομικό ή οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου έτους ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 Η πολυτεκνία & η τριτεκνία αποδεικνύονται με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πολυτεκνικής ιδιότητας για μέλη ανήλικα ή άγαμα έως την ηλικία των 23 ετών και για φοιτητές και στρατιώτες έως την ηλικία των 25 ετών.
 Η μονογονεϊκή οικογένεια αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κλπ.).
 Η μακροχρόνια ανεργία για άτομα ηλικίας 20 ως 66 ετών αποδεικνύεται από το δελτίο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. (εγγεγραμμένοι αδιαλείπτως στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. για τους 12 τελευταίους μήνες) και εφόσον το ατομικό ή οικογενειακό ετήσιο εισόδημα
δεν υπερβαίνει τα € 10.000,00, προσαυξανόμενο για κάθε προστατευόμενο ανήλικο μέλος κατά € 586,00.
 Η απορία αποδεικνύεται με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από € 6.000,00 (χωρίς άλλο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά τους), προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος.
 Η αναπηρία άνω του 67% αποδεικνύεται με βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α.
 Για τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. θα πρέπει να προσκομιστεί κάρτα μέλους και αστυνομική ταυτότητα.

Β. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1.ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε προγράμματος.
Η πληρωμή των ετήσιων συνδρομών θα γίνεται με δύο τρόπους : α. όλο το ποσό με την εγγραφή ή β. σε δύο (2) δόσεις, η πρώτη με την εγγραφή και η δεύτερη το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο της τρέχουσας περιόδου. Σε περίπτωση που κάποιος αθλούμενος στα ετήσια
προγράμματα ξεκινήσει μετά τον Ιανουάριο θα πληρώσει το μισό της συνδρομής.
Η είσπραξη των μηνιαίων συνδρομών θα γίνεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα και θα αφορά στην εξόφληση του τρέχοντα μήνα ημερολογιακά (αρχή με τέλος κάθε μήνα).
Στα εκπτωτικά πακέτα απαιτείται προεξόφληση όλου του ποσού τον πρώτο μήνα της εγγραφής. Διαφορετικά δεν ισχύει η έκπτωση και η αποπληρωμή είναι μηνιαία.
Για το συμμετέχοντα που δεν τακτοποιεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις εμπρόθεσμα, δε θα επιτρέπεται η περαιτέρω παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή του στις αντίστοιχες εκδηλώσεις των τμημάτων.
Οι αιτήσεις των συμμετεχόντων γίνονται δεκτές σε κάθε νέα περίοδο ύστερα από εξόφληση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων τους από το προηγούμενο έτος.
Συμμετέχοντες που δεν παρακολουθούν τα μαθήματα με δική τους υπαιτιότητα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τη συνδρομή τους για το χρονικό διάστημα που απουσίαζαν.
Απαλλάσσονται από τη συνδρομή αν συντρέχει σοβαρός λόγος και αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως ιατρικές βεβαιώσεις, εισαγωγή σε νοσοκομείο κ.α.
Για κάθε νέα εγγραφή μέλους η εγγραφή είναι € 20,00 εφάπαξ για την έκδοση κάρτας. Σε κάρτα ανενεργή για τα τελευταία τέσσερα χρόνια το μέλος θα επιβαρυνθεί εκ νέου με το κόστος των € 20,00 για την έκδοση νέας κάρτας.
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων επιθυμεί να συμμετάσχει σε άλλο τμήμα του ίδιου αθλήματος τότε έχει έκπτωση 50% για το δεύτερο τμήμα.

ΕΦΑΠΑΞ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ € 20,00
2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ

2.1.ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ – ΤΖΟΥΝΤΟ – ΤΑΕ KWON DO – AQUA

*Ότι ισχύει για τη χρήση πισίνας στα εκπτωτικά πακέτα και επιπλέον € 10,00/μήνα για το πρόγραμμα στους δημότες/κατοίκους και € 15,00/μήνα στους ετεροδημότες

2.4. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ (ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Ή ΣΤΙΒΟΣ)

2.5.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΕΪ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – ΠΑΡAΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ – AEROBICS -ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΣΤΙΒΟΣ – ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ

2.6.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΣΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΕΝΙΣ – ΜΙΝΙ ΤΕΝΙΣ – ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΣΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

2.7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ – ΚΟΝΙΤΣΗΣ 16

Το κόστος συμμετοχής για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στα Δημόσια σχολεία είναι € 2,00 ανά μαθητή τη φορά και στα Ιδιωτικά σχολεία είναι € 5,00 ανά μαθητή τη φορά.
 Το κόστος συμμετοχής για το Χειμερινό Σκι στα σχολεία είναι € 40,00 ανά μαθητή, € 35,00 στα αδέλφια και € 20,00 ανά συνοδό. Στους ετεροδημότες το κόστος για τους μαθητές είναι € 50,00 και για το συνοδό € 30,00.
 Για τη μονοήμερη πεζοπορία στους δημότες/κατοίκους € 18,00, € 35,00 για τη διήμερη και €45,00 για την τριήμερη και για τους ετεροδημότες € 20,00 για τη μονοήμερη, € 40,00 για τη διήμερη και € 50,00 για την τριήμερη.
3. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
 Στους υπαλλήλους του Δήμου Αμαρουσίου, καθώς και σε εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται 50% έκπτωση στα προγράμματα με μηνιαία συνδρομή και 25% στα προγράμματα με ετήσια συνδρομή, αναλυτικότερα:

-50% = € 13,00 το μήνα (25), 10 € το μήνα (20), 18 € το μήνα (35)

– 25% = € 60,00 τα παιδικά & ενήλικα τμήματα – € 10,00 το μήνα το γυμναστήριο και € 10,00 τα ομαδικά προγράμματα εντός αυτού
 Έκπτωση σε αυτούς που κάνουν δύο ή περισσότερα αθλήματα (ετήσια) την περίοδο, αναλυτικότερα :
– Δημότης/κάτοικος σε 2 αθλήματα : € 140,00 (σε δόσεις)
– 2 Δημότες/κάτοικοι από την ίδια οικογένεια σε 1 άθλημα : € 150,00 (σε δόσεις)
– Κάθε επιπλέον άθλημα ή άτομο : € 70,00
– Ετεροδημότης σε δύο αθλήματα : € 200,00 (σε δόσεις)
– 2 Ετεροδημότες από την ίδια οικογένεια σε 1 άθλημα : € 210,00 (σε δόσεις)
– Κάθε επιπλέον άθλημα ή άτομο : € 100,00
 50% έκπτωση στις παρακάτω κατηγορίες στους δημότες/κατοίκους:
vii. Στους μακροχρόνια άνεργους. Σε παιδιά θα πρέπει και να είναι μακροχρόνια άνεργοι και οι δύο γονείς.
viii. Στους άπορους.
ix. Στους πολίτες με αναπηρία άνω του 67% και/ή όσοι έχουν στην οικογένεια τους ανήλικο τέκνο με ειδικές ανάγκες, με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των € 50.000,00.
x. Στις πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως € 50.000,00. Για πάνω από τις € 50.000,00 πληρώνουν το 75% της συμμετοχής.
xi. Στις τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως € 30.000,00. Για πάνω από τις € 30.000,00 πληρώνουν το 75% της συμμετοχής.
xii. Στις μονογονεϊκές οικογένειες (για παιδιά και γονείς με ανήλικο ή προστατευόμενο μέλος), με ετήσιο εισόδημα έως € 20.000,00. Για πάνω από τις € 20.000,00 πληρώνουν το 75% της συμμετοχής.
1. 50% = € 40,00 (ετήσια),
2. 75% = € 60,00 (ετήσια),
3. 50% = € 13,00 το μήνα (€ 25,00), € 10,00 το μήνα (€ 20,00), € 18,00 το μήνα (€35,00)
4. 75% = € 19,00 το μήνα (€ 25,00), € 15,00 το μήνα (€ 20,00), € 26,00 το μήνα (€35,00)
Επίσης :
ix. Δωρεάν παιδιά (έως 18 ετών) προερχόμενα από διάφορα ιδρύματα, που εδρεύουν στην πόλη. Σε άτομα άνω των 18 ετών που ακόμα φιλοξενούνται στα ιδρύματα της πόλης ισχύει ότι και στους υπαλλήλους του Δήμου.
x. Δωρεάν για παιδιά με ειδικές ανάγκες των δημοτών.
xi. Δωρεάν τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από € 6.000,00 (χωρίς άλλο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά τους), προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος, για τα προγράμματα που γίνονται εντός των Κ.Α.Π.Η. και για τη
χρήση πισίνας.
xii. Δωρεάν χρήση πισίνας για άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας με πάνω από 80% ποσοστό αναπηρίας.
xiii. Οι ετεροδημότες ΑμΕΑ, τα παιδιά ΑμΕΑ των ετεροδημοτών και τα παιδιά των ετεροδημοτών πολυτέκνων, πληρώνουν ως δημότες με την κανονική μηνιαία ή την ετήσια χρέωση, χωρίς επιπλέον εκπτωτικά πακέτα.
xiv. Για τα προγράμματα που γίνονται εντός των Κ.Α.Π.Η. (€ 40,00 για τα ετήσια) και xv. για τη χρήση πισίνας στα μέλη των Κ.Α.Π.Η. που είναι άνω των 60 ετών (αποδεικνύεται με φωτοτυπία ΑΔΤ) € 15,00 το μήνα (50% έκπτωση) για : α) οικογενειακό (ζευγάρι) δηλωθέν
εισόδημα ≤ € 14.000,00 ετησίως και β) ατομικό δηλωθέν εισόδημα ≤ € 12.000,00 ετησίως. Πάνω από αυτά τα εισοδήματα η έκπτωση των μελών θα είναι 25% δηλαδή € 23,00 μηνιαίως.
xvi. Τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. που είναι κάτω των 60 ετών πληρώνουν χωρίς έκπτωση ολόκληρο το μήνα.
Σημειώνεται ότι:
 Ισχύει η έκπτωση με το μεγαλύτερο ποσοστό απαλλαγής και όχι συνδυαστικά με τα άλλα πακέτα έκπτωσης.
 Δεν συνδυάζεται ετήσιο πακέτο με μηνιαίο εκπτωτικό πακέτο.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέτουν μαζί με την αίτησή τους, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαφορετικά η εγγραφή και η συμμετοχή τους στα προγράμματα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και να εφαρμοστούν οι ανάλογες κατά περίπτωση εκπτώσεις ή απαλλαγές.
Πιο συγκεκριμένα :
 Για το εισόδημα θα πρέπει να προσκομιστεί το ατομικό ή οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου έτους ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν υποχρεούται ο
ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 Η μακροχρόνια ανεργία για άτομα ηλικίας 20 ως 66 ετών αποδεικνύεται από το δελτίο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. (εγγεγραμμένοι αδιαλείπτως στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. για τους 12 τελευταίους μήνες) και εφόσον το ατομικό ή οικογενειακό ετήσιο εισόδημα δεν
υπερβαίνει τα € 10.000,00, προσαυξανόμενο για κάθε προστατευόμενο ανήλικο μέλος κατά € 586,00.
 Η απορία αποδεικνύεται με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από € 6.000,00 (χωρίς άλλο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά τους), προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος
 Η αναπηρία άνω του 67% αποδεικνύεται με βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α.
 Η πολυτεκνία & η τριτεκνία αποδεικνύονται με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πολυτεκνικής ιδιότητας για μέλη ανήλικα ή άγαμα έως την ηλικία των 23 ετών και για φοιτητές και στρατιώτες έως την ηλικία των 25 ετών.
 Η μονογονεϊκή οικογένεια αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική
απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα, κλπ.)
 Για τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. θα πρέπει να προσκομιστεί κάρτα μέλους και αστυνομική ταυτότητα.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις